• Twitter
  • Facebook
  • Google+
Sales Hotline: +1 6479468937

Vaše pracovní plocha. Vždy a všude.

Local Desktop Cursor Local Desktop Window
Remote Desktop Cursor Remote Desktop Window
Více informací

Pracovat spoleènì? Mít na cestách pøístup ke svým aplikacím? Ukázat pøátelùm videa z dovolené? S AnyDesk je to bez problémù. A vaše údaje zùstanou doma.

Vzdálenou pracovní plochu vidíte jinýma oèima!

Znáte vzdálenou pracovní plochu, dosud byla pomalá a těžkopádná. Při vývoji aplikace AnyDesk jsme ustoupili o krok zpět a položili jsme si základní otázku. Jak musí dálková pracovní plocha fungovat? Čeho lze moderním počítačovým hardwarem dosáhnout? Takto jsme od základu vyvinuli zcela novou aplikaci AnyDesk. Jádro tvoří DeskRT: Nový efektivní způsob přenosu obrazu, který byl koncipován speciálně pro grafická uživatelská rozhraní. Tak aplikace AnyDesk udělala rozhodující krok vpřed.

Konkurenèní výrobky pouze slibují, že bude zaruèen plynulý pøenos obrazu. Avšak AnyDesk, která je nejrychlejší vzdálenou pracovní plochou svìta, tento slib plní. S AnyDesk jsou možné aplikace, které nebyly doposud u softwaru dálkové pracovní plochy možné.

(more is better)

Míra opakování obrazu

AnyDesk přenáší v lokální síti a a přes mnoho internetových spojení s 60 snímky za sekundu značně více než jiné aplikace dálkové pracovní plochy. Takto jsou přenášené a zobrazené pohyby přes aplikaci AnyDesk maximálně plynulé, neboť téměř všechny obrazovky počítače zobrazují 60 snímků za sekundu. A takto umožňuje aplikace AnyDesk práci bez vibrací.

(less is better)

Latence

Na vzdálené pracovní ploše je podstatná pokud možno nízká latence. Čím je latence nižší, tím rychleji reaguje řízený počítač na zadávání. Protože internetové spojení vždy potřebuje určitou dobu k přenosu dat od jednoho počítače k druhému, je obzvláště důležité, aby apliace AnyDesk nezpůsobovala žádná zpoždění. V lokální síti je latence aplikace AnyDesk nižší než 16 milisekund a není tak pozorovatelný.

(less is better)

Objem dat

Při použití nástroje pracovní plochy přes internet je rozhodující možné efektivní využití existující šířky pásma. Toto platí obzvláště pro práci přes mobilní internetová spojení jako UMTS. Efektivita šířky pásma aplikace AnyDesk umožňuje plynulou práci již od šířky pásma 100 kB/s. Ale také u malé šíře pásma se chová aplikace AnyDesk značně lépe než konkurenční výrobky.

Stylová nezávislost

AnyDesk je jako první aplikace pro dálkový pøístup dostateènì výkonná, abyste mohli dlouho, plynule a bez únavy pracovat na vzdáleném poèítaèi. Bez nepøíjemné konfigurace sítì jsou vám vždy rychle k dispozici všechny programy, soubory a nastavení vašeho domácího nebo kanceláøského poèítaèe. A vaše data zùstanou tam, kde mají být: na vašem vlastním poèítaèi.

Jednoduchá spolupráce

DSpoleènì dosáhneme více. AnyDesk je vynikající i pro online spolupráci. Díky volitelnému zobrazení dvou ukazatelù myší je možné spoleènì zpracovávat texty, obrázky nebo jiné dokumenty. Zcela jednoduše a rychle, aniž byste museli soubory svìøovat nìjaké online službì.

Klidná dálková správa

Pomoc je zábavnìjší, jestliže je pøíjemnìjší. AnyDesk umí mnohem více než jen dálkovou správu a dálkovou podporu. To ale neznamená, že nemùže i v této oblasti vyniknout. Pøi plynulé obsluze jde zøízení tiskárny kolegynì nebo instalace nového nástroje CRM na poèítaèe odbytového oddìlení samo od sebe.

Vyzkoušejte si nás!

Ještì jste skeptiètí? Pøesvìdète se sami. Aplikaci AnyDesk si mùžete okamžitì vyzkoušet, a pøitom se k nièemu nezavazujete. Vyzkoušejte si AnyDesk Free pøímo, bez nepøíjemného zadávání kontaktních informací. Aplikaci AnyDesk mùžete tøemi kliknutími stáhnout na všechny poèítaèe, které chcete dálkovì ovládat, spustit je a pøímo vytvoøit spojení. Je to tak jednoduché.