Bez omezení

Pøi použití AnyDesk máte vždy a všude k dispozici váš poèítaè se všemi soubory a programy . Jsou všechny dùležité soubory zkopírovány? Mùžete software z vašeho kanceláøského poèítaèe používat na cestách na vašem laptopu? Co se stane, když vám nìkdo ukradne váš laptop se všemi citlivými daty? A skuteènì chcete cloud službám svìøit vaše dùležitá obchodní tajemství? Již se tím netrapte.

Naše celosvìtová serverová sí zajistí, abyste všude mìli k dispozici bezpeèné a pokud možno rychlé pøipojení.

Bez omezení rychlosti

Zapnìte turbo. AnyDesk díky DeskRT sází na nový video Codec, který byl vyvinut speciálnì pro pøenos obsahù obrazovek. Tím AnyDesk v rychlosti a kvalitì obrazù dalece pøedèil všechny vzdálené pracovní plochy a øešení screen sharing na trhu.

Naše servery sází na Erlang, tedy na technologii, která byla navržena speciálnì pro velké telefonní sítì zajištìné proti výpadku. Proto je aplikace AnyDesk velmi spolehlivá. Tak je naše øešení pro vás k dispozici vždy, když ho budete potøebovat.

Bez lámání hlavy

Jsme pøesvìdèeni, že dobrý software by mìl zvýšit vaši produktivitu. Proto AnyDesk prostì dìlá svou práci na pozadí, aniž by vám zkøížil cestu. Pøípady použití, které nebyly s bìžným softwarem dálkové plochy dosud praktické, napø. CAD, editace videa nebo uvolnìná práce s Office softwarem po dobu nìkolika hodin, nepøedstavují s AnyDesk žádný problém.

Pøes všechnu tuto rozmanitost lze AnyDesk velmi jednoduše používat: Všechny funkce jsou pøístupné po nìkolika málo kliknutích myší na snadno pochopitelném uživatelském rozhraní.

Bezpeèná

Nenechte se zmást sliby bezpeènosti jiných poskytovatelù. AnyDesk díky TLS 1.2 nabízí stejnou technologii, která se používá i pøi online bankingu.

Oba úèastníci spojení jsou kryptograficky ovìøeni. Teprve pak je jisté, že jste skuteènì spojeni s požadovaným pracovištìm. ID AnyDesk je tím bezpeèné proti zfalšování.

Dokonce i programový soubor AnyDesk je speciálnì zajištìn proti manipulaci.

Flexibilní

Všestranné možnosti nasazení aplikace AnyDesk vám usnadní každodenní práci. A už u vás doma nebo na vašem pracovišti.

Pro pøíležitostné soukromé použití je AnyDesk bezplatná. Chcete AnyDesk používat pravidelnì? Pak zvolte jeden z našich jednoduše a flexibilnì sestavených tarifù. Ty jsou doplnìny užiteènými dodateènými vlastnostmi pro privátní uživatele a podniky.

Pøenosná

Také nemáte rádi zbyteènì nafouklé programy? AnyDesk je lehký a užiteèný prùvodce. Malý programový soubor o velikosti 1 MB velmi rychle stáhnete a nemusíte jej instalovat. Staèí jen jedno kliknutí a aplikace AnyDesk je pøipravena k použití. Jednoduše ji spustíte a pustíte se do práce, i bez práv správce. Na USB flash disku mùžete AnyDesk nosit všude s sebou.

Pokud pak budete chtít AnyDesk instalovat na poèítaè, tak to vyøídíte nìkolika málo kliknutími. S aplikací AnyDesk každý poèítaè rychle pøipravíte pro bezpeèný a nekomplikovaný pøístup.