Technologie za aplikací AnyDesk: Jednoduše pøesvìdèivá!

Co se skrývá za aplikací AnyDesk? Proè je AnyDesk o tolik lepší než všechna dosavadní øešení vzdálené pracovní plochy a screen sharingu? Zcela nový technický pøístup v designu a implementaci softwaru tvoøí základ této výkonnosti:

video komprese speciálnì pro grafická uživatelská rozhraní

Dosud dostupná øešení screen sharing (sdílení obrazovky) a dálkové pracovní plochy používají buï zastaralý, a proto málo výkonný postup redukce obrazových dat (napø. X11, RDP, VNC), nebo postup, který je koncipován pro obrazový materiál fotografií a filmù a není moc vhodný k pøenosu grafických uživatelských rozhraní s jejich speciálními vlastnostmi (JPEG, H.264). Malá rychlost opakování obrazu, nízká kvalita obrazu a vysoké využití sítì znemožòují plynulou a uvolnìnou práci.

AnyDesk s DeskRT sází na speciální postup (Codec) koncipovaný pro grafická uživatelská rozhraní. Speciální vlastnosti obrazového materiálu, jako jsou velké, jednobarevné plochy, vysoké kontrasty, ostré hrany, èasové a prostorové opakování obrazových prvkù nebo pohyb obrazového materiálu, jsou díky DeskRT efektivnìji využívány a kvalitnì reprodukovány.

Hluboká integrace do operaèního systému

Aby byl DeskRT vždy aktuálnì a dostateènì zásobován obrazovým materiálem, je naprosto nezbytné tento materiál bez jakýchkoli oklik extrahovat z operaèního systému. Bìžná rozhraní nejsou zpravidla k tomuto úèelu efektivní.

Díky rozsáhlým znalostem vnitøního procesu operaèního systému jsme AnyDesk mohli vyvinout tak, aby byla obrazová data získaná od operaèního systému vždy maximálnì efektivní. Za urèitých okolností je dokonce možné díky AnyDesk vidìt obraz døíve, než se objeví na obrazovce zdrojového poèítaèe. Ale i za normálních podmínek jsou neobvyklé rychlosti opakování 60 obrazù za sekundu a latence ménì než 16 milisekund.

Systémová architektura zamìøená na efektivnost

K dosažení nízké latence a vysoké rychlosti opakování obrazù u aplikace AnyDesk je dùležité, aby byla získaná obrazová data co nejefektivnìji zpracovávána. Kromì tìchto efektivních algoritmù zpracovávání je tøeba dbát zejména na to, aby nebyla velká množství dat zbyteènì kopírována do pamìti poèítaèe. Toto zadání má bezprostøední úèinky na design softwarové architektury.

Takzvaný zero copy design aplikace AnyDesk zajišuje, že obrazová data budou „na linku“, popø. obrazovku umístìna pokud možno v rámci nìkolika málo, bezprostøednì nutných krokù zpracování. K dosažení tohoto cíle bylo pøi vývoji aplikace AnyDesk témìø úplnì upuštìno od softwarových standardních komponent a knihoven.

Ideální zpùsobilost pro moderní procesory

Obrazovky a jejich rozlišení jsou stále vìtší; a tím také zpracovávaný objem obrazových dat. Taktovací frekvence moderních procesorù však již nestoupá. Místo toho se ale zvyšuje poèet procesorových jader. Proto je pro moderní, datovì nároèný software nesmírnì dùležité, aby šlo co nejvìtší èást zpracování dat uspoøádat paralelnì.

Zpracování obrazu AnyDesk bylo od poèátku dimenzováno pro použití s moderními procesory s nìkolika jádry. Nejvìtší èást práce lze paralelizovat a mùže být rovnomìrnì distribuována na všechna procesorová jádra jednoho poèítaèe.

Multiprocesní architektura

Stejnì jako moderní webový prohlížeè sází i AnyDesk na multiprocesní architekturu. Tím se nevídanì zvýší odolnost, nebo� následky zhroucení poèítaèe jsou lokálnì omezeny. Je-li paralelnì otevøeno nìkolik relací AnyDesk, a už pøíchozí nebo odchozí, uzavøe se pøi chybì programu jen dotyèná relace. Ostatní relace beze zmìny pokraèují.

Také bezpeènost aplikace AnyDesk se díky multiprocesní architektuøe zvýší: Umožòuje, aby vìtší pøístupová práva získaly od operaèního systému jen ty èásti programu, které to také nutnì potøebují.

Serverová sí zabezpeèená proti výpadku díky technologii Erlang

Ser­ve­ry, které umožòují za­po­je­ní úèas­t­níkù Any­Desk do sítì, sází díky Er­lan­gu na tech­no­lo­gii, která byla vy­vi­nu­ta spe­ci­álnì pro te­le­ko­mu­ni­kaèní apli­ka­ce za­bez­peèené proti vý­pad­ku.

Uži­va­telùm Any­Desk pøímo prospìje zejmé­na odol­nost a op­ti­ma­li­za­ce pøi nízké la­ten­ci.

Proto na roz­díl od mnoha kon­ku­renèních vý­robkù na­bí­zí pla­ce­né va­ri­an­ty apli­ka­ce Any­Desk zaruèenou mi­ni­mál­ní do­stup­nost (SLA).

 

 

AnyDesk ve srovnání: Nejrychlejší øešení screen sharing na svìtì!

Ve srovnání se všemi rozšíøenými konkurenèními produkty je AnyDesk v rychlosti opakování obrazù a latenci vždy vpøedu. Toto mùžeme snadno doložit danými kritérii. I kvalita obrazu je témìø vždy lepší.

Benchmark PDF