AnyDeskFree
AnyDeskLite
AnyDeskProfessional
Ideální pro firmy
AnyDeskEnterprise
Pay & Forget (6 let)

Chce­te vy­u­ží­vat Any­Desk tak, abys­te nemìli žádné roèní ná­kla­dy? S mož­nos­tí plat­by „Pay & for­get“ to není žádný pro­blém. Kupte si jednu li­cen­ci Any­Desk s jed­no­rá­zo­vou plat­bou. Ga­ran­tu­je­me plat­nost této li­cen­ce mi­ni­málnì na šest let. Pøed uply­nu­tím této doby vás bu­de­me vèas in­for­mo­vat e-mai­lem, a pak mùžete vý­hodnì ob­no­vit li­cen­ci. Ostatnì: I s „Pay & for­get“ vždy mùžete vy­u­ží­vat nej­novìjší verzi Any­Desk se všemi vlast­nost­mi.

(bezplatnì) 349 USD 949 USD (na požádání)
Flex-Abo (roèní)

Flex-Abo pøed­sta­vu­je nej­jed­no­duš­ší zpùsob po­u­ží­vá­ní apli­ka­ce Any­Desk. Vý­hod­ný roèní po­pla­tek se au­to­ma­tic­ky ode­pí­še z va­še­ho úètu.

(bezplatnì) 79 USD 229 USD (na požádání)
Bezplatné aktualizace na nejnovìjší verze
Komerèní využití
Počet pracovišť 1 1
(+1=29 USD*)
Poèet souèasných relací

Díky ver­zím "Pro­fes­si­o­nal" a"En­ter­pri­se" apli­ka­ce Any­Desk mů­že­te sou­čas­ně vy­tvo­řit ně­ko­lik re­la­cí. Uve­de­ný ma­xi­mál­ní počet se při­tom vzta­hu­je na pří­cho­zí a od­cho­zí re­la­ce. To zna­me­ná, že zá­kaz­ník s li­cen­cí „Any­Desk Pro­fes­si­o­nal“ se třemi sou­čas­ný­mi re­la­ce­mi má sou­čas­ný pří­stup k ma­xi­mál­ně třem vzdá­le­ným po­čí­ta­čům, a sou­čas­ně také může pro­hlí­žet a spra­vo­vat ze tří vzdá­le­ných po­čí­ta­čů.

1 1 1
(+1=99 USD**)

Jednu li­cen­ci "Any­Desk Pro­fes­si­o­nal" lze po­u­ží­vat s li­bo­vol­ným po­čtem pra­co­višť. Avšak v zá­klad­ní verzi může exis­to­vat sou­čas­ně jen jedno spo­je­ní. Každé další sou­čas­né spo­je­ní zvýší cenu o 99 USD.

∞***
PowerUser-Option

The PowerU­ser op­ti­on con­verts your Any­Desk sessi­ons into "acti­ve seats". An acti­ve seat can have an un­li­mi­ted num­ber of sessi­ons to other PCs. This is espe­ci­ally in­te­res­ting for IT ad­mi­nis­tra­tors who would like to make chan­ges to a large pool of cus­to­mer PCs.

239 USD* ✓***
AnyDesk Android & iPhone
Pøenos zvuku a videa
Pøenos souborù
Address-Book
AnyDesk-Alias

U Any­Desk-Ali­as se jedná o snad­no za­pa­ma­to­va­tel­nou al­ter­na­ti­vu èísla Any­Desk poèítaèe. Alias mùže být pøiøazena uži­va­te­lem a je struk­tu­ro­vá­na po­dobnì jako e-mai­lo­vá ad­re­sa (napø. com­pu­ter­na­me@ad). Úèas­t­ní­ci testu Any­Desk Beta au­to­ma­tic­ky ob­dr­ží Alias na zá­kladì názvu je­jich poèítaèe. Ten mùžete po uply­nu­tí Beta testu dále po­u­ží­vat.

Vlastní prostor pro název

Zá­kaz­ní­ci od li­cen­ce „Any­Desk Pro­fes­si­o­nal“ mají mož­nost pro svùj poèítaè zvo­lit Alias s vlast­ním pro­sto­rem pro název (napø. pc1@​firma). Tak mùže být za­ve­den vlast­ní sys­tém názvù poèítaèù, aniž by byly zo­hlednìny již za­da­né Alias v pro­sto­ru pro název @ad. U „Any­Desk En­ter­pri­se“ je v se­stavì již ob­sa­žen pro­stor pro vlast­ní názvy. Zá­kaz­ník s „Any­Desk Pro­fes­si­o­nal“ mùže na­sta­vit až 100€ na 20 zá­znamù.

129 USD / 20

Zří­ze­ní pro­sto­ru pro název se 20 zá­zna­my. Roz­ší­ře­ní pro­sto­ru pro název o 20 zá­zna­mů stojí rov­něž 129 USD

Protokolování relace

Pro­to­kol re­la­ce Any­Desk (datum a èas, doba tr­vá­ní a úèas­t­ní­ci) si mùžete pro­hléd­nout na webo­vém roz­hra­ní. Tak budou snadnìji vyúèto­vá­ny služ­by po­sky­to­va­né prostøed­nic­tvím Any­Desk.

Rozhraní REST

Pro­to­kol re­la­ce lze vy­vo­lat pøes jed­no­du­še po­u­ži­tel­né roz­hra­ní REST. Tak mùže být s ma­lý­mi vý­da­ji in­te­gro­ván do vni­t­ro­pod­ni­ko­vých IT sys­témù.

Správce vlastností

Všech­ny pod­ni­ko­vé in­sta­la­ce a li­cen­ce Any­Desk mohou být po­ho­dlnì spra­vo­vá­ny pøes cen­t­rál­ní webo­vé roz­hra­ní. Balíèek MSI hravì pro­ve­de dis­tri­buci Any­Desk prostøed­nic­tvím zá­sa­dy sku­pi­ny pro in­sta­la­ci pod Win­dows.

Custom-Client

Con­fi­gu­re your own, in­di­vi­du­al Any­Desk pro­gram file. Youll be able to use your own com­pa­ny logo, or di­sa­ble in­co­ming or out­go­ing sessi­ons.

Sí�ové zaøízení AnyDesk

* Pay&Forget: 129 USD, ** Pay&Forget: 499 USD , *** open to negotiation

Všechny údaje o cenách jsou včetně DPH.

Zaváděcí ceny.

Visa MasterCard American Express JCB PayPal

Varianty produktu

Všestranné možnosti nasazení aplikace AnyDesk vám usnadní každodenní práci. A už doma nebo na vašem pracovišti. Naše flexibilnì navržené varianty produktu nabízí pro každý úèel použití vhodnou sestavu:

 • Free:

  Pro pøíležitostné soukromé použití je aplikace AnyDesk bezplatná. Využijte AnyDesk Free, abyste se pøesvìdèili o výkonnosti našeho softwaru. K nièemu se nezavazujete. Staèí si stáhnout aplikaci AnyDesk.

 • Lite:

  „AnyDesk Lite“ nabízí všechny pořebné vlastnosti pro soukromé uživatele a malé podnikatele. Neexistují žádná omezení možností nasazení. Licenci lze za malý poplatek rozšířit i na další pracoviště

 • Professional:

  Potřebám středně velkých podniků je ideálně přizpůsobena aplikace AnyDesk Professional. Počet pracovišť je neomezené, a aplikace AnyDesk může být jednoduše zaintegrována do stávajících pracovních postupů a IT řešení. Počet současně možných relací aplikace AnyDesk lze za výhodnou cenu rozšířit.

 • Enterprise:

  Øešení pro velké podniky pøedstavuje AnyDesk Enterprise. Pøi tom se jedná o sí ové zaøízení, které mùže být instalováno ve vlastním podnikovém DMZ. Díky zaøízení je možné provozovat AnyDesk zcela nezávisle na naší serverové síti.

Platební metody

Pøi objednávání si mùžete vybrat z mnoha platebních metod. Podporujeme tyto platby: faktura, PayPal, Visa, MasterCard a okamžitý bankovní pøevod. V každém pøípadì vám bude okamžitì po obdržení platby zaslán licenèní kód, a tak mùžete pøímo využívat vaši licenci AnyDesk.

Právo na vrácení

Chceme, abyste byli zcela spokojeni s aplikací AnyDesk! Pro případ, že naše software nebude po získání licence odpovídat vašim očekáváním, poskytneme vám 14denní, bezpodmínečné právo na vrácení s plnou náhradou.

Máte ještì nìjaké dotazy? Jsme tady pro vás.

Pro pøípadné dotazy a podnìty je vám k dispozici náš prodejní tým. Staèí, když napíšete zprávu na následující e-mailovou adresu sales@anydesk.de.